سالروز صدور فرمان مشروطیت

سالروز صدور فرمان مشروطیت
فرمان مشروطیت فرمان تشکیل مجلس شورای ملی است که توسط مظفرالدین شاه قاجار در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ امضا شد و سپس یک روز بعد در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ فرمان مشروطیت صادر شد. مظفرالدّین شاه با امضای این فرمان، درخواست متحصنین در جنبش مشروطه ایران را پذیرفت و با مشارکت مردم در امر حکومت موافقت کرد و بدین ترتیب در سرزمین ایران برای نخستین بار حکومت مشروطه تأسیس شد.
منبع خبر : iribnews.ir