­بازدید رئیس کمیته بین المللی ناشنوایان از امکانات پزشکی ایران

­بازدید رئیس کمیته بین المللی ناشنوایان از امکانات پزشکی ایران
رئیس کمیته بین المللی ورزش های ناشنوایان از تجهیزات و امکانات پزشکی کاروان ورزشی ناشنوایان ایران در المپیک برزیل، دیدن کرد.
منبع خبر : iribnews.ir