فارس از وجود مرجع هماهنگ کننده مراکز علمی محروم است

فارس از وجود مرجع هماهنگ کننده مراکز علمی محروم است
معاون استاندار فارس گفت: دستگاهی مرجع که هماهنگ کننده مراکز علمی و پژوهشی با تولید و صنعت داشته باشد، نداریم و در این موضوع مهجور مانده‌ایم.
منبع خبر : yjc.news